Breaking

மே – 10, 11 *🦅🦇உலக வலசை போதல் தினம்...🦅🦇* (World Migratory Bird Day) _ஷே.ஜாகீர் உசேன்_


மே – 10, 11 *🦅🦇உலக வலசை போதல் தினம்...🦅🦇* (World Migratory Bird Day) 

The theme of World Migratory Bird Day 2020 is “Birds Connect Our World”. பறவைகள் தங்களின் வாழ்விடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக வலசை போகின்றன. வலசை போகும் பறவைகள் பூமியின் காந்த விசையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை உணர்ந்து தாங்கள் சேருமிடத்தைக் கண்டறிகின்றன. வலசை போகும் பறவைகளைப் பாதுகாப்பது, அதன் இருப்பிடத்தைப் பாதுகாத்தல் போன்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த 2006ஆம் ஆண்டிலிருந்து இத்தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

*_ஷே.ஜாகீர் உசேன்_

No comments:

Powered by Blogger.