Breaking

25/03/2020 முதல் பணிக்கு வர இயலாத அரசு ஊழியர்கள் உடைய பணிக் காலத்தை பணிக்காலமாக கருதவும் விடுப்புகளை முறைப்படுத்துவது குறித்து அரசாணை வெளியீடு!!!.

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

COVID -19 தொடர்பாக 25/03/2020 முதல் பணிக்கு வர இயலாத அரசு ஊழியர்கள் உடைய பணிக் காலத்தை பணிக்காலமாக கருதவும் விடுப்புகளை முறைப்படுத்துவது குறித்து அரசாணை வெளியீடு!!!.
CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Powered by Blogger.